คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ได้เผยแพร่ ข้อความที่เป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อความดังนี้

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

สำหรับ วันเด็กประจำปี2565 ตรงกับวันที่ 8 มกราคม ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศว่าจะจัดงานวันเด็กทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า วันเด็กประจำปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ ว่า รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางให้การส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตระหนักในบทบาทหน้าที่ตนเอง พัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ พร้อมจะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม