สั่งปิดชายหาดทั้งจังหวัด! ระยองวันนี้ ยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 30 มิ.ย.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประกาศ

ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดเผยถึงสถานการณ์ประจำวันของ จ.ระยอง

ระยองวันนี้ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 41 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,618 ราย ยอดเสียชีวิตรวม 10 รายกักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 1,761 ราย นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้ประกาศคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 เห็นชอบ “ให้ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น.ของวันถัดไป ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน”

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง